Select Page

Voorwaarden

1 – Offerte
Voor iedere opdracht wordt een offerte gemaakt waarin de opdracht helder wordt omschreven.
Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van
toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht.
Offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig.
Als de klant akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen door een reply op
de email met het offerte aanbod. Met het accepteren van de offerte gaat de klant tevens akkoord
met deze algemene voorwaarden.
Indien er bijzondere voorwaarden c.q. afspraken worden gemaakt blijven de overige algemene
voorwaarden van kracht.

2 – Meerwerk
Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er
sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze
situatie zich voordoen dan zal D-Light Films de opdrachtgever tijdig inlichten.

3 – Contactpersoon
De opdrachtgever wijst één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen D-Light Films en de
opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid om
uit naam van de opdrachtgever te handelen.

4 – Montage
Om de montage efficiënt te laten verlopen wordt via een on line afgeschermde preview met een
3-versie methode gewerkt:
1. Versie 1: de ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script
gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft
feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.
2. Versie 2: de montage. Aan de hand van de feedback wordt een nieuwe versie gemonteerd.
Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van
feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, transities etcetera)
3. Versie 3: final. De editor past de montage aan en de productie is klaar.
Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening
worden gebracht.

5 – Reis- en verblijfkosten
Noodzakelijke reiskosten worden vergoed door de opdrachtgever. De reiskostenvergoeding met
auto bedraagt € 0,24 per gereden kilometer. Voor ritten langer dan twee uur is de reistijd
vergoeding 25 euro per uur. Eventueel noodzakelijk verblijf wordt in overleg bepaald. De kosten
worden vergoed door de opdrachtgever.

6 – Muziekrechten
Als gebruik wordt gemaakt van bestaande muziek moeten muziekrechten worden betaald aan
stichting Buma Stemra. D-Light Films kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten
worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen.
Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting BUMA/STEMRA.
Daarnaast is het mogelijk om rechtenvrije muziek te kopen, waarmee met een eenmalig bedrag
alle muziekrechten worden afgekocht.
Speciaal gecomponeerde muziek is een optie waarvoor aparte afspraken gemaakt zullen
worden.

7 – Auteursrecht
Alle door D-Light Films geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, et cetera) vallen onder het auteursrecht (copyright) en zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik en verspreiding van door D-Light Films gemaakt materiaal
kan alleen na toestemming van D-Light Films. In geval van schending van het copyright is D-
Light Films niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

8 – Intellectueel eigendom
Behalve het auteursrecht is sprake van intellectueel eigendom betreffende gemaakte werken
inclusief workflow, templates, designs, setups, camera instellingen en montage. Deze zijn
intellectueel eigendom van D-Light Films en worden niet beschikbaar gesteld.

9 – Copyright
Een klant krijgt copyright op de door hem bestelde videoproductie, voor het in de offerte
vastgelegde doel. Mocht hij dit copyright willen uitbreiden of fysieke kopieën willen maken dan
gaat dit in samenspraak met D-Light Films. Dit heeft ook te maken met eventuele rechten van
derden op gebruikte muziek en beeldmateriaal.
In geval van copyright schending is D-Light Films niet verantwoordelijk voor eventuele claims
van derden.

10 – Camera materiaal (footage)
Tenzij anders afgesproken wordt camera materiaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. In
tegenstelling tot de afgeleverde videoproductie, ligt het copyright op het cameramateriaal bij D-
Light Films. Dit copyright is wel verhandelbaar.
Tegen een vergoeding kan cameramateriaal door D-Light Films worden opgeslagen op HDD
RAID disks. D-Light Films is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal. Als er geen
afspraken worden gemaakt over opslag dan zal D-Light Films naar eigen inzicht het materiaal
bewaren of vernietigen.

11 – Betaling
De standaard betalingstermijn is 21 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen
gelden de volgende termijnen en kosten:
1. Eerste herinnering: 10 dagen, geen extra kosten
2. Tweede herinnering: 10 dagen, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente.
3. Derde en laatste herinnering: incasso kosten en wettelijk verplichte rente
 incasso.

12 – Eigendomsvoorbehoud
De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op:
‘eigenaar’ betekent niet dat het auteursrecht (copyright) ook bij de opdrachtgever liggen. 
De
opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of
dienst.

13 – Aansprakelijkheid
D-Light Films is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offerte bedrag.

Laatste aanpassing: 1 november 2017